Voorwaarden en Condities

BELANGRIJKE OPMERKING: LEES DIT AANDACHTIG VOORDAT U EEN TRAINING KOOPT OF ENIG TRAININGSMATERIAAL VAN DEZE AAN MOODLECLOUD GEKOPPELDE WEBSITE OPENT OF DOWNLOADT.

 

Naam ondernemer: Feria Ricaurte, William

Handelend onder de naam:  VeIChem

Vestigingsadres: Pelikaanstraat 3, Bus 2020, 2018 Antwerpen

Telefoonnummer: +32 471646129

Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@veichem.be

Ondernemingsnummer: 0747788282

Btw-nummer: BE0747788282

 

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.

Door u in te schrijven voor onze online cursussen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de cursussen. Als u besluit ze niet te aanvaarden, hebt u het recht onze cursussen niet te volgen. De cursusleiding behoudt zich het recht voor deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, uw deelname aan de cursus houdt in dat u ook deze wijzigingen aanvaardt.

Auteursrechten

Alle cursusinhoud, met inbegrip van tekst, grafische voorstellingen, presentaties, logo's, iconen, beelden, audio- en videoclips en digitale downloads zijn het intellectuele eigendom van de auteur van het materiaal en/of het cursusmanagement. De levering van het cursusmateriaal impliceert geen overdracht van auteursrechten, maar de beschikbaarheid ervan voor leerdoeleinden. Het materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, vertaald, gewijzigd, geüpload naar sociale netwerken of websites of gedistribueerd op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Product

De cursussen bestaan uit een reeks onderwerpen die in de syllabus worden beschreven.

Elk onderwerp wordt in verschillende modules gepresenteerd:

  • Theorie: Theoretische ontwikkeling van de module.

  • Presentatie van afbeeldingen: Dia's met afbeeldingen en een samenvatting van de belangrijkste concepten van de module.

  • Evaluaties: Evaluaties aan het einde van elke les die door de leerling moeten worden opgelost met een minimum van 90% aan correcte antwoorden bij drie pogingen en een eindevaluatie van het praktijkgeval met één enkele poging van goedkeuring van 75%.

  • Overlegforum: Forum waar de makers/instructeurs gedurende een vooraf vastgestelde periode antwoorden op de twijfels van de leerlingen. In het algemeen is er een vooraf vastgesteld forum voor elke cursus.

Timing

De modules zullen worden geactiveerd in de virtuele campus Moodle, de inhoud zal beschikbaar zijn voor alle gebruikers gedurende de hele cursus, maximaal 1 jaar.

Overlegforum

Telkens wanneer een nieuwe module wordt gepubliceerd, zal een forum worden ingeschakeld en open blijven. De cursusadministratie kan elk commentaar verwijderen dat niet voldoet aan de voorwaarden van het bericht.

Voorwaarden

Alleen gebruikers die alle modules met een minimum van 90% aan correcte antwoorden hebben doorlopen, kunnen deelnemen aan het eindexamen van de cursus.

Gepersonaliseerde cursussen

De cursussen zijn gepersonaliseerd en zijn niet overdraagbaar op andere perso(o)n(en).

Gepersonaliseerde handleidingen

De cursussen zijn zo opgebouwd dat de student de modules kan volgen en de beoordelingen in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. De gebruiker kan tijdens de toegangsperiode contact opnemen met de maker/instructeur van de huidige module voor vragen, opmerkingen, enz. Contact kan worden opgenomen via een privébericht of e-mail.

Toegang tot cursussen

De gebruiker heeft toegang tot de cursussen met een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord.

Geldigheid van de inschrijving

Het inschrijvingsgeld voor de cursus wordt volledig betaald op het ogenblik van de inschrijving en geldt vanaf het begin van de cursus tot het einde ervan. De student heeft een periode van 1 jaar om de cursus te voltooien, waarna de inschrijving ongeldig wordt.

Certificaten

 Alle gebruikers die het eindexamen binnen de gestelde termijn met een minimumscore van 75% afleggen, zullen een digitaal certificaat van de cursus kunnen downloaden via een link die aan het eind van de cursus wordt vrijgegeven. Het certificaat wordt gedownload in .JPG-afbeeldingsformaat met gescande handtekeningen. Het afdrukken en/of archiveren van het certificaat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Betaling

Voor vragen over de betaling kunt u contact opnemen met: info@veichem.be. Studenten die niet op tijd en in de juiste vorm voor de cursus slagen en besluiten de cursus over te doen, moeten opnieuw het volledige cursusgeld betalen. De student kan de annulering van de cursus aanvragen: Op vertoon van een medisch attest of een attest van zijn werk, als het verzoek wordt ingediend binnen de 7 dagen na inschrijving in de virtuele klas van de cursus, zal het voor de cursus betaalde bedrag worden erkend om deel te nemen aan de volgende editie van dezelfde cursus binnen hetzelfde academiejaar, indien die er is, of om de terugbetaling van het overeenkomstige bedrag te doen. Zodra 7 dagen verstreken zijn sinds de student ingeschreven was in de virtuele klas van de cursus, zonder uitzondering en ongeacht de reden waarom hij/zij de annulering aanvraagt, zal hij/zij opnieuw moeten betalen voor de cursus in het geval hij/zij zich in een andere editie wil inschrijven. Dezelfde voorwaarden gelden voor studenten die uit de cursus stappen, d.w.z. die het platform niet meer betreden zonder de coördinatoren daarvan vooraf in kennis te hebben gesteld, en die voornemens zijn meer dan één verplichte activiteit voort te zetten en te herhalen.

Persoonsgegevens van studenten

De gebruiker moet bij de registratie een aantal persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, achternaam en e-mailadres. De gebruiker is verantwoordelijk voor de correcte verstrekking van de gegevens. De gebruiker kan belangrijke informatie over de cursus per e-mail ontvangen.

Privacy van persoonsgegevens

Deze cursus behandelt de persoonlijke gegevens van de gebruikers met absolute vertrouwelijkheid. 

Wijziging van persoonsgegevens

De gebruiker is verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn persoonsgegevens. In geval van wijziging van e-mailadres, vergeten wachtwoord, enz. tijdens de geldigheidsduur van de registratie moet de gebruiker contact opnemen met het Helpcentrum.

Copyright

Al het cursusmateriaal wordt door ons gemaakt.

Indien de gebruiker besluit de inhoud van de cursussen waarvoor hij/zij is ingeschreven af te drukken en te downloaden, mag dit alleen voor eigen persoonlijk gebruik en voor leerdoeleinden zijn. Verveelvoudiging en/of verspreiding onder derden is niet toegestaan.

Overmacht

Deze cursus is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het niet nakomen van, of vertraging in het nakomen van, een van onze verplichtingen die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle (overmacht).

Voor deze doeleinden wordt onder overmacht verstaan ieder handelen, feit, nalaten of ongeval buiten deze gang van zaken.

De uitvoering van de cursus wordt als opgeschort beschouwd voor de periode dat de overmacht duurt, en voor de uitvoering van de cursus in die periode zal een verlenging van de termijn beschikbaar zijn. Deze cursus zal alles in het werk stellen om een einde te maken aan de overmacht of een oplossing te vinden om ondanks de overmacht aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Slotopmerking

De beheerder van de cursus behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen aan gebruikers die de bovenstaande voorwaarden niet respecteren.

De bovenstaande gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor personen/bedrijven die een online cursus volgen op ons platform.